Az óvoda bemutatása Csoportok bemutatása Életünk képekben Havi programok Rendezvényeink Csillagszem Alapítvány

Nyitóoldal

-- Óvoda

-- Csoportok
---- Csigabiga csoport
---- Ficánka csoport
---- Mókuska csoport
---- Pillangó csoport

-- Képek
---- Rendezvények
---- Családi nap 2012
---- Családi nap 2010
---- Farsang 2009
---- Karácsony 2008
---- Mikulás 2008
---- Zeneiskola 2008
---- Mikulás 2007
---- Csoportok
---- Csigabiga
---- Ficánka
---- Mókuska
---- Pillangó

-- Havi programok

-- Csillagszem Alapítvány
---- Bemutatkozunk
---- Éves beszámoló
---- Közhasznúsági jelentés
---- Köszönetnyilvánítás
---- Évértékelés
---- Munkaterv
---- Képek


Videók

Az óvoda bemutatása

Tagóvodánk a nyírszőlősi településrész központi részén található. Jelenleg 120 óvodás korú gyermekkel, négy csoportban, nyolc óvodapedagógus foglalkozik. Gyermekeink eltérő társadalmi környezetből érkeznek, életmódjuk, értékrendjük, anyagi helyzetük különböző. Éppúgy megtalálható az értelmiségi családok gyermeke, mint a fizikai dolgozóké, az állami gondoskodásban /nevelőszülőknél, tmeneti otthonban, gyermekotthonban/ élő, valamint az etnikumhoz tartozó kollégista. Sokan munkanélküliek, segélyekből lnek. Óvodánkban a gyermekek kb. 20%-a hátrányos helyzetű.

Nevelőközösségünket jellemzi, hogy elfogadjuk a különbözőséget, a másságot, az egyéni értékek pozitív irányú megközelítését erősítjük. Arra törekszünk, hogy az óvodában szerzett ismeretekkel és tapasztalatokkal, egyéni fejlesztéssel csökkentsük a gyermekek lemaradásait, hátrányait. Az egyéni fejlesztéseket a csoportban dolgozó óvodapedagógusok mellett 3-an segítik, akik tanulási zavarok preventív pedagógusa végzettséggel rendelkeznek.

Óvodai nevelési programunkban helyi sajátosságként jelenik meg a környezet- és természetvédelmi nevelés és az egészséges életmódra nevelés. Ennek érdekében rendszeresen szervezünk kirándulásokat, erdei óvodai programokat, kerékpártúrákat. Rendszeres résztvevői vagyunk a más intézmények által szervezett játékos ügyességi és közlekedési vetélkedőknek, mese-versmondó és rajzversenyeknek.

Óvodaképünkben meghatározó: olyan szeretetteljes óvodai légkört teremtünk, amelyben a gyermeki személyiséget elfogadjuk, tiszteljük, szeretjük és becsüljük. Valljuk a gyermekközpontúságot, hiszünk az egyéni képességek érzelemgazdag óvodai légkörben történő kibontakoztatásában. Óvónőink biztosítják az optimális környezeti feltételeket a harmonikus személyiség fejlődéshez.

Óvodai nevelésünk célja, az országos alapprogram irányelvei alapján:

 • Sokoldalú, harmonikus személyiség fejlesztés az életkori és egyéni sajátosságok figyelembe vételével, az eltérő fejlődési ütem szem előtt tartásával. /Ideértve a különleges gondozást igénylő gyermekek ellátását is./
 • A sikeres iskolai beilleszkedéshez szükséges testi, szociális, és értelmi érettség kialakítása.
 • Tanulási képességeket meghatározó pszichikus funkciók fejlesztése indirekt nevelési módszerekkel, a gyermek spontán aktivitására építve.

Óvodai nevelésünk teljes cél és feladatrendszere, a MOZGÁS, a JÁTÉK, a KULTÚRAÁTADÁS hármas keretébe épül.
A játék a gyermek fejlődésében alapvető jelentőségű, önként választott, mással nem helyettesíthető tevékenységi forma, amit a gyermek magáért a tevékenység öröméért végez. Elsődleges célunk a gyermek örömének biztosítása, az egészséges gyermeki személyiség fejlesztése. Az, hogy az óvodában, a sokat és jól játszó gyerekből nyitott, érdeklődő iskolás, és majdan alkotó, tevékeny ember váljon.

Feladatunk:

- tudatos tervező és szervezőmunkával a játék feltételeinek kialakítása
- a játékfajták tartalmának és minőségének gazdagítása az egyéni sajátosságok figyelembevételével,
- a gyermekek beszédkészségének fejlesztése játék közben,
- a játék önállóságának tiszteletben tartása, szükség esetén bekapcsolódás a játékba, együttjátszás a gyermekekkel, mintaadás,
- ötletek adása, lehetőségek, helyzetek teremtése a sokszínű játéktevékenység kialakításához,
- olyan fejlesztőjátékok beszerzése, készítése, amelyek a sajátos nevelési igényű gyermekek speciális fejlesztését, illetve bizonyos problémák, lemaradások megelőzését szolgálják
- az egyéni élményeken túl, közös élményszerzési lehetőségek kihasználása a fejlesztés érdekében.

A játékeszközöknél lényegesnek tartjuk a játékok biztosítását, azok tudatos kiválasztást. Nagy a felelősségünk, hiszen az, hogy gyermekeink mikor, mivel játszanak, milyen eszközökkel találkoznak, lényegesen befolyásolja fejlődésüket. A játékszereknek, esztétikusnak, balesetmentesnek, motiváló hatásúnak, variálhatónak kell lenniük. Fontos, hogy feleljenek meg az egyéni és életkori sajátosságoknak, valamint speciális fejlesztő hatással is rendelkezzenek. Feladatunk a játékon keresztül, komplex személyiségfejlesztés, annak érdekében, hogy gyermekeink, zökkenőmentesen illeszkedjenek be az iskolába.

Az eszközök pótlására, fejlesztésére a költségvetési előirányzatokból minimális összeget tudunk fordítani. A készség és képességfejlesztő játékok folyamatos bővítését pályázatokon nyert összegekből, szülői támogatásból, alapítványi bevételekből oldjuk meg, valamint jellemző a saját készítésű játékok használata is. Ezek állandó cseréjére, pótlására, újabb játékeszközök vásárlására szükség van, hiszen így tudjuk biztosítani, a gyermekek egyéni fejlettségének megfelelő, további fejlődését segítő játékeszközöket.
Különösen sokat jelentenek ezek a fejlesztő eszközök a hátrányos helyzetű gyermekek nevelésében, mivel sok gyereknek otthon nem tudják megteremteni a tárgyi, anyagi feltételeket ezekhez.

Óvodánkban mindennapos tevékenység, a rajzolás, festés, barkácsolás, énekes, illetve mozgásos játék, mese-vers. Kis és középső csoportban kötetlen foglalkozásokat szervezünk, /kivétel a testnevelés foglalkozás,/ melybe akkor kapcsolódik be a gyerek, amikor akar, addig van ott, ameddig akar. Ezeknél a kezdeményezéseknél arra törekszünk, hogy felkeltsük a gyermekek téma iránti érdeklődését, változatossággal, játékossággal fenntartsuk azt, s így játszva fejlődhetnek. Nagycsoportban a foglalkozások nagy része kötelező. Programunk megvalósítása során, amikor csak lehet, arra törekszünk, hogy gyermekeink gyakorlati tapasztalatokon keresztül, játszva szerezzenek ismereteket, minél több oldalról megközelítve azt, hogy minél mélyebben vésődjön emlékezetükbe.

A mozgás a gyermek alapvető szükséglete és joga. Sokoldalú tevékenység- és feladatrendszere az egész óvodai életet átszövi. A testnevelési tevékenységeken túl jelen van a szabad játékokban, különböző nevelési területeken, valamint gondozási és önkiszolgálási tevékenységekben is. A mozgás a gyermek legtermészetesebb megnyilvánulási formája, melyet örömmel végez. Közben fejlődik csont és izomrendszere és testi képességei. A darabos mozgások a gyakorlás során pontosabbá, finomabbá válnak, az apróbb mozdulatok összekapcsolódnak, és a gyermek egyre több mozgást képes folyamatosan elvégezni, képessé válik mozgásának, viselkedésének tudatos irányítására. Programunkban a mozgásfejlesztést igen tágan értelmezzük. Az aktív nagymozgásoktól kezdve a finommotoros manipulációig mindent magába foglal, és az egész személyiség fejlődését elősegíti. Kedvezően befolyásolja az értelmi és szociális képességek alakulását.

Kultúraátadás területei:

 • Ének-zene
 • Testnevelés
 • Mese-vers
 • Rajzolás, mintázás, kézimunka
 • Külső világ tevékeny megismerése
 • Környezetünk mennyiségi és formai összefüggései

A szülői igényeket figyelembe véve az alábbi külön foglalkozásokra tudunk lehetőséget biztosítani:

 • kézműves foglalkozás
 • angol
 • ovifoci
 • modern tánc
 • hittan
 • játékos gyermektorna
 • néptánc

Hetente egy alkalommal logopédus foglalkozik a nagycsoportos korú beszédhibás gyermekekkel.

Hagyományaink:

 • Környezetünk jeles napjai
  • Takarítási világnap
  • Állatok világnapja
  • Víz világnapja
  • Föld napja
  • Madarak, fák napja
  • Környezetvédelmi világnap
 • Szüreti mulatság
 • Erdei óvoda/nagycsoportban/
 • Őszi kavalkád
 • Télapó
 • Lucázás
 • Karácsony
 • Farsang
 • Kiszebáb égetés
 • Húsvét
 • Gyermekhét
 • Évzáró

Gyermekeink egy része a szomszédos iskolába megy, 6-7-8 évesen, ahol a kulturális alapkészségeket nagyobb intervallumban valósítják meg. A két intézmény között jó a kapcsolat: segítséget nyújtunk egymásnak, részt veszünk egymás rendezvényein. Meglátogatjuk az előző évben óvodánkból odairatkozott elsősöket. Az első osztályos nevelők, még az óvodában megismerkednek a leendő első osztályosokkal. Már 3. éve még szorosabb a kapcsolat, az új kezdeményezéseknek köszönhetően. Pl. Tekergő- program, Lucázás, néptánc gála, szüret, ettől a nevelési évtől pedig informatika és angol foglalkozásra is járnak át gyermekeink. Célunk ezzel, hogy megkönnyítsük óvodásaink zökkenőmentes iskolába lépését, illetve beilleszkedését.